musicshamim

Album Photo

Recent Activities

  • musicshamim
    کوک کردن سازهای زهی، تار، سه تار، کمانچه، سنتور، گیتار، ویلن، عود، بربت، قیچک
    آنچه از عنوان این نوشته برداشت می شود، اینست که ظاهرا کوک کردن همه این سازها شبیه به هم است.
    باید گفت که کوک کردن همه سازها (سازهای زهی) کاملا شبیه به هم است.
    سوال می شود که چرا هنگام کوک کردن، سیم...  more